Martí Anson EN RESiDÈNCiA a l'Institut Infanta Isabel d’Aragó

Els recorreguts diaris. De casa a l'institut

L'àmbit d'exploració del treball que inicien Martí Anson i el grup d'estudiants se centra al barri mateix, els espais que habiten i la seva relació quotidiana amb aquests espais. De bon principi es comencen a traçar els recorreguts diaris que es realitzen per fer trajectes quotidians: de casa a l'institut, de casa al metro, a la plaça o als llocs d'esbarjo. Aquests esquemes inicials seran un element que anirà reapareixent al llarg del curs.

Visita a l'exposició Espècies d'espais, al MACBA

S'organitza una visita a l'exposició Espècies d'espais. La visita comentada, dissenyada expressament per a l'ocasió, fa especial atenció a les peces que es vinculen amb el trànsit pels espais i la representació de l'espai públic. La visita alhora serveix per emmarcar la peça de Martí Anson que es visitarà en les setmanes següents.

Una relació fotogràfica

Per tal de posar atenció en allò que ens envolta, es comencen a fer fotografies de manera dialogada. En un primer moment es desenvolupa una sessió per treballar aspectes de la càmera i el seu ús, per seguir proposant un tema que serveixi de fil de conversa entre tot el grup. Així, cada setmana el creador proposa una fotografia a través d'un grup de whatsapp que els alumnes hauran d'anar responent amb altres fotografies. El cap de la setmana, i en la sessió amb el creador, es posa en comú el material generat.

Com habitem el barri

A partir d'aquesta primera aproximació intuïtiva del barri a través de les fotografies es fa una segona aproximació: a partir dels interessos de cada alumne es fan sortides a aquells espais propis en què es desenvolupa alguna activitat. A cada sortida, és un grup d'alumnes qui condueix la sessió (prèviament preparada amb el creador) per tal d'explicar a la resta quina relació hi té i l'activitat que hi practica. En aquestes sessions es parla de parkour, de diversos esports, de videojocs, etc.

La Botiga de l'Anson

Es proposa fer una visita a la botiga que Martí Anson ha creat en el marc de l'exposició Espècies d'espais. La visita a la botiga és un revulsiu per als alumnes, que comencen a plantejar qüestions relacionades amb els límits de les pràctiques artístiques, els artistes, el circuit i el mercat de l'art. Aquestes sessions de reflexió s'alternen amb les sessions d'aproximació al barri i als seus espais.

Els esquemes: dibuixar la planta de l'institut, una aula

S'inicien unes sessions de dibuix per trobar un llenguatge comú que representi els espais que s'estan treballant. Així, es comença a dibuixar la planta de l'institut, els carrers que envolten l'institut, tot plegat en un exercici de memòria col·lectiva i dialogada en què els traços dels alumnes van conformant una nova cartografia sobre aquests espais coneguts i propers.

Fer un diari...

Es treballa la possibilitat d'editar una publicació en forma de diari que aglutini totes les qüestions treballades al llarg del curs. D'aquesta manera, dibuixos, textos, fotografies podrien tenir un eix comú en aquest diari. A part d'això, es decideix que en una acció final es distribuirà el diari entre els veïns de manera que quedi integrat en la vida diària del barri. Es treballa en els continguts i dissenys d'aquesta publicació; la forma es redefineix al cap d'algunes sessions: finalment es farà un plànol del barri a la manera d'un plànol turístic.

Fer un plànol: marcar els llocs

Per anar formalitzant aquesta idea es torna al dibuix de memòria dels espais, però en aquest cas s'assagen diferents maneres de representar tot el barri de Sant Martí de Provençals. Es treballa sobre les còpies d'uns plànols reals i també sobre esquemes en els quals s'ubiquen les fotografies realitzades al llarg de curs. Finalment, es generen diversos plànols de memòria amb un punt d'origen i central compartit: l'institut. A partir d'aquest esquema es marquen els llocs amb un interès especial per als alumnes, que difereixen molt dels espais turístics que s'indicarien en un plànol corrent.

Concepció, disseny i construcció: un punt d'informació

Reprenent la idea de compartir amb el barri la publicació que es generi, es conceben dos punts de distribució: es tracta de dues casetes de fusta, a la manera de punts d'informació turística, des dels quals els alumnes distribuiran els plànols. Es dibuixen diferents formalitzacions possibles de les casetes per tal de construir-ne un model final, que és una síntesi de totes les propostes generades al llarg del procés de concepció.

Sortides a diversos indrets del barri de Sant Martí

Els itineraris diaris, les activitats realitzades al barri i la relació amb l'espai públic van ser les qüestions treballades a l'inici de curs. Per aquest motiu es van organitzar diverses sortides a llocs del barri de Sant Martí vinculats amb les activitats quotidianes i de lleure a fi de compartir amb la resta del grup quines eren aquestes activitats i en quin emplaçament les duien a terme: places per fer parkour, els diferents camps de futbol, etc. També es van resseguir els itineraris des de casa de cada alumne a l'institut. 

http://blocsenresidencia.bcn.cat/infantaarago1516/?p=55

La Botiga de l'Anson (11/12/15)

La visita al projecte de Martí Anson La botiga de l'Anson va ser el detonant per a la reflexió sobre diverses qüestions al voltant de l'art: què fa un artista, els límits entre allò que és art i allò que no ho és, les exposicions, etc. Preguntes que van ser debatudes en diverses sessions i van ser el motiu per explorar els plantejaments propis de l'obra de Martí Anson, una obra que camufla la seva obra, que pren diversitat de formes “no artístiques”. 

http://blocsenresidencia.bcn.cat/infantaarago1516/?p=118